3-large.jpg

Ved privat skifte forstås, at dødsboet behandles af boets arvinger. Arvingerne skal herefter selv gøre boet op og fordele arven imellem sig. Ofte vælger arvingerne, at behandlingen af boet sker med bistand fra en advokat. Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke muligt, hvis blot én enkelt arving modsætter sig og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. Et privat skifte er dog typisk billigere end et bobestyrerbo. Det forhold, at en af boets arvinger er umyndig, er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for pågældende.

Advokat Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater. Det er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer. Vi
tilbyder kompetent bistand  i forbindelse med behandling af dødsboer, herunder bistand til privatskiftende arvinger.

 

Oversigt over sagsforløb ved dødsbobehandling:  

 

1) På første indledende bomøde gennemgår advokaten et evt. testamente samt det typiske forløb

for en bobehandling:

  • Afklaring om boet er solvent eller insolvent

  • Arvinger, testamente og hvad siger loven om arvens fordeling.

  • Vurdering og/eller salg af boets aktiver.


2) Tidsramme for afslutningen af et bo, herunder at det kan tage mange måneder - somme tider år - at afslutte et bo, bl.a. hvis der skal realiseres aktiver, arvinger skal identificeres og findes, konflikter skal håndteres, der er mellemværender med SKAT, pengeinstitutter, pensionskasser etc.

3) Advokatens/bobestyrerens beføjelser til at afklare/afgøre uklare arveforhold, og hvilke regler der gælder i forhold til tvistløsning.

  • Korrespondance med skifteretten.

  • Bobehandlingssalær betales af boets midler, såfremt der er midler i boet. Det fastsættes ud fra en samlet vurdering af det udførte arbejde. Heri indgår en række salærparametre om navnlig arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det opnåede resultat. Den medgåede tid er således et væsentligt salærparameter, men også boets størrelse, boets kompleksitet (fx om der er udenlandske aktiver, der skal vurderes og realiseres) og andre forhold kan indgå i opgørelsen. Også eksempelvis antallet af henvendelser fra arvingerne har betydning for salærets størrelse.

  • Dels i forbindelse med det indledende bomøde dels ved aflevering af åbningsstatus angives et overslag over det forventede samlede salær i sagen ud fra det kendskab advokaten/bobestyreren på dette tidspunkt har til sagen og baseret på de salærparametre, der er nævnt ovenfor.

  • Advokaten/bobestyreren overholder gældende regler om behandling af persondata og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

  • Tidslinje for privat skifte/bobestyrerskifte: Overblik over de vigtigste aktiviteter, som kan give arvingerne forståelse for, at et boskifte kan være en lang proces.  Da de mange aktører er en del processen, bærer advokaten/bobestyreren ikke alene ansvaret for varigheden af skiftet. 

 

Du kan altid rette henvendelse til os og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for, samt et groft overslag over, hvad det koster.

Gennem efteruddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter og som ekspert i arv og dødsbobehandling har vi solid viden om, hvordan et dødsbo behandles bedst muligt.

0002042_edited_edited_edited.jpg