Forretningsbetingelser

Gratis formøde
Vi tilbyder et GRATIS og uforpligtende formøde før du handler bolig - enten telefonisk eller personligt – med henblik på at redegøre for de generelle problemer omkring boligkøb og omfanget af og prisen for vor rådgivning. Du kan også rette henvendelse til os om arve- og familieforhold og få en uforpligtende samtale samt et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for og et overslag over, hvad det koster.

Rådgivningsaftale, honorering og klientmidler
Når vi påtager os en opgave, udarbejdes en skriftlig rådgivningsaftale til klienten, der beskriver, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, og om muligt en fast pris for opgaven eller et honorarskøn i forhold til den forventede arbejdsopgave med oplysning om måden, hvorpå advokathonoraret vil blive beregnet.

I boligrådgivningssager tilbydes en fast pris, der varierer i forhold til sagstype og er fastsat med udgangspunkt i den tid, der forventes at medgå sagen. Bliver ejendomshandlen ikke bliver til noget - uanset årsag - skal klienten selvfølgelig ikke betale det aftalte advokathonoraret, men kun for det arbejde, som vi måtte have udført for klienten. I andre sager beregnes advokathonoraret efter dansk tradition med udgangspunkt i den tid, der er medgået til arbejdet og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med det samt resultatet af sagen. Desuden oplyses om de forventede omkostninger i sagen, idet opgaverelaterede udgifter, herunder afgifter til det offentlige, gebyrer og rimelige kørsels- og rejseudgifter, betales af klienten ud over honoraret.

Depositum og fakturering
Som hovedregel beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det advokathonorar, som vi forventer, at sagen vil udløse, ligesom vi normalt beder om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen for eksempel betaling af tinglysningsafgifter. Alle midler, som vore klienter betror os er klientmidler og forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto i Nordea. Der fremsendes kvittering til klienten for deposita, der indsættes på klientkontoen, og endelig afregning sker ved sagens afslutning ved fremsendelse af faktura til klienten. I dødsbosager oprettes for boet en særskilte klientkonto i Nordea.

Pr. 1. januar 2018 ændrede Nordea indlånsrente og indfører negativ indlånsrente på klientkonti med indestående over DKK. 500.000, der forrentes med -0,50 %, som opkræves hos klienten. Renteændringen sker for at kompensere Nordea for, at renten på det korte pengemarked i en længerevarende periode har været negativ. Det gør det underskudsgivende for Nordea at modtage indlån forrentet med en rentesats på 0,00 %.

Ansvar og forsikringsdækning
Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Söderberg & Partners Danmark II A/S, der også dækker ejendomsformidling. Ansvarsforsikringen gælder al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Interessekonflikter
Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henvises til en anden advokat.

Advokatfirma Elna Barsøe

+45 40 451 551

Kontoradresse:
FORTVÆNGET 10, 3520 FARUM (på den tidligere Farum Kaserne)

©2019 Advokatfirma Elna Barsøe